dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Wyspy Owcze

Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1007

Dziennik Ustaw Nr 90 — 6558 — Poz. 1007 1007 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 18 […]

Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1008

Dziennik Ustaw Nr 90 — 6559 — Poz. 1008 1008 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie) […]

Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1103

Dziennik Ustaw Nr 101 — 7444 — Poz. 1103 Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) za- rządza się, co następuje: § 1. Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych nada- je się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w […]

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1432

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycz- nia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo- ju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia re- gulaminu wyścigów konnych (Dz. U. Nr 90, poz. […]

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1433

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycz- nia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo- ju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wy- ścigową, […]

Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1281

1281 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycz- nia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i […]

Dz.U. 2008 nr 157 poz. 985

Dziennik Ustaw Nr 157 — 8424 — Poz. 985 Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycz- nia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) zarządza […]

Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1254

Dziennik Ustaw Nr 210 — 12306 — Poz. 1254 1254 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycz- nia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki techniczne, niezbędne do przeprowadzania […]

Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1617

1617 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 19 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycz- nia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774) zarządza się, co […]

Dz.U. 2007 nr 2 poz. 21

21 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycz- nia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2004 r. Nr […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA