dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Zasłużony dla Energetyki

Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1189

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rol- nych, zwanej dalej „Agencją”, oraz gospodarki finan- sowej […]

Dz.U. 2005 nr 245 poz. 2088

159 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa- mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr […]

Dz.U. 2009 nr 17 poz. 93

Dziennik Ustaw Nr 17 — 2014 — Poz. 93 Na podstawie art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa- mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa […]

Dz.U. 2010 nr 23 poz. 118

Dziennik Ustaw Nr 23 — 2097 — Poz. 118 Na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nierucho- mościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- puje: § 1. 1. Rozłożona na […]

Dz.U. 2009 nr 54 poz. 444

Dziennik Ustaw Nr 54 — 4822 — Poz. 444 Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 październi- ka 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol- nymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, […]

Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1335

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rol- nych, zwanej dalej „Agencją”, oraz gospodarki finan- sowej […]

Dz.U. 2007 nr 24 poz. 159

159 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa- mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr […]

Dz.U. 2010 nr 29 poz. 151

Dziennik Ustaw Nr 250 — 17012 — Poz. 1685 1685 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. […]

Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1371

Dziennik Ustaw Nr 250 — 17012 — Poz. 1685 1685 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. […]

Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1674

Dziennik Ustaw Nr 284 — 16467 — Poz. 1674 Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991  r. o  gospodarowaniu nieruchomoś- ciami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.  U. z  2007  r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.2)) zarządza się, co na- stępuje: § 1. W  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i  Roz- woju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA