dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: cywilne postępowanie

Dz.U. 2001 nr 11 poz. 91

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Teresa Dębowska-Romanowska, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski, Krzysztof Kolasiński, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Andrzej Mączyński — sprawozdawca, Ferdynand Rymarz, Jadwiga Skórzewska-¸osiak, Jerzy Stępień, Janusz Trzciński, Marian Zdyb, protokolant: Joanna Szymczak, po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2001 r. na roz- prawie, z udziałem umocowanych przedstawicieli […]

Dz.U. 2001 nr 14 poz. 138

Dziennik Ustaw Nr 14 — 846 — Poz. 138 138 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektó- rych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. Na podstawie art. 15 […]

Dz.U. 2001 nr 53 poz. 561

Dziennik Ustaw Nr 53 — 3567 — Poz. 561 561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji została otwarta do podpisu dnia 1 czerwca 1970 r. w Hadze w następującym brzmieniu: […]

Dz.U. 2001 nr 53 poz. 562

Dziennik Ustaw Nr 53 — 3579 — Poz. 562 562 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzonej w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 28 Konwencji o uznawaniu rozwodów i se- paracji, sporządzonej w […]

Dz.U. 2001 nr 64 poz. 655

Dziennik Ustaw Nr 64 — 4686 — Poz. 655 655 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. Na podstawie art. 15 § 3 i […]

Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Dziennik Ustaw Nr 71 — 5318 — Poz. 733 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszka- niowym zasobem gminy. Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) lokatorze — należy przez to rozumieć najemcę loka- lu lub osobę używającą lokal na podstawie […]

Dz.U. 2001 nr 89 poz. 984

Dziennik Ustaw Nr 89 — 6480 — Poz. 984 984 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektó- rych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych. Na podstawie art. 15 […]

Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1073

1073 U S TAWA z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 15 maja 1999 r. Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy- denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o […]

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1319

Dziennik Ustaw Nr 122 — 9539 — Poz. 1319 1319 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 października 1998 r. Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy- […]

Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1638

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Wiesław Johann, Krzysztof Kolasiński — sprawozdawca, Andrzej Mączyński, Jerzy Stępień, protokolant: Lidia Banaszkiewicz, po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2001 r. na rozpra- wie, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczest- ników postępowania: skarżących, Sejmu Rzeczypospo- litej Polskiej, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich: — skargi konstytucyjnej Romualda Kozłowskiego […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA