dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: czynniki szkodliwe dla zdrowia

Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1496

Dziennik Ustaw Nr 133 — 10444 — Poz. 1496 1496 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie trybu postępowania, szczegółowych zasad przydzielania i opróżniania, norm zaludnienia i gospoda- rowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 […]

Dz.U. 2002 nr 99 poz. 897

Dziennik Ustaw Nr 99 — 6464 — Poz. 897 897 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych. Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwiet- nia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. […]

Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1791

1791 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 paź- dziernika 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr […]

Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1820

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co na- stępuje: § 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) „ustawie” — rozumie się przez to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa We- […]

Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2786

2786 USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z późn. zm.1)) w […]

Dz.U. 2006 nr 59 poz. 420

420 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 paź- dziernika 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 […]

Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1165

1165 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 31 sierpnia 2006 r. sygn. akt P 6/06 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Janusz Niemcewicz — sprawozdawca, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiają- cego pytanie prawne oraz Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2006 r., pytania […]

Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1858

1858 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwiet- nia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. […]

Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1873

1873 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części Na podstawie art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerw- ca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie […]

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 77

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Pozycja 77 WYROK Trybunału KonsTyTucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt sK 25/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Wróbel – przewodniczący, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz – sprawozdawca, Teresa Liszcz, Stanisław Rymar, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA