dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: dozór jądrowy

Dz.U. 2001 nr 16 poz. 184

Dziennik Ustaw Nr 16 — 946 — Poz. 184 184 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 grud- nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co […]

Dz.U. 2001 nr 30 poz. 345

Dziennik Ustaw Nr 30 — 2194 — Poz. 345 345 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego. Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje: § 1. Urzędowi Dozoru Technicznego […]

Dz.U. 2001 nr 30 poz. 346

Dziennik Ustaw Nr 30 — 2195 — Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 grud- nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala […]

Dz.U. 2001 nr 77 poz. 827

Dziennik Ustaw Nr 77 — 5766 — Poz. 827 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe. Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza […]

Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5851 — Poz. 849 849 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grud- nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza […]

Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1211

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa warunki techniczne do- zoru technicznego, w zakresie projektowania, wytwa- rzania, badania, eksploatacji, naprawy i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, przeznaczonych do […]

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1762

Dziennik Ustaw Nr 153 — 12635 — Poz. 1762 1762 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grud- nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje: […]

Dz.U. 2002 nr 4 poz. 43

Dziennik Ustaw Nr 4 — 189 — Poz. 43 43 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki. Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje: […]

Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa warunki techniczne do- zoru technicznego w zakresie projektowania, wytwa- rzania, badania, eksploatacji, naprawy i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania […]

Dz.U. 2002 nr 84 poz. 755

Dziennik Ustaw Nr 84 — 5663 — Poz. 755 Na podstawie art. 68 ust. 2 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA