dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: elektroniczne nośniki informacji

Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1823

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwiet- nia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897) zarządza się, co na- stępuje: § 1. Określa się wzór miesięcznego rejestru mleka i przetworów mlecznych, zwanego dalej „rejestrem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 2. Określa […]

Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1763

Dziennik Ustaw Nr 211 — 14122 — Poz. 1763 1763 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 3 października 2005 r. w sprawie gromadzenia przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przechowywania, wykorzystywania i przekazywania innym organom Na podstawie art. 10a ust. 8 ustawy z dnia 12 paź- dziernika 1990 […]

Dz.U. 2006 nr 6 poz. 37

Dziennik Ustaw Nr 6 — 166 — Poz. 37 37 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposobu jego przekazywania Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz- nym (Dz. U. […]

Dz.U. 2006 nr 6 poz. 38

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz- nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co nastę- puje: § 1. 1. Określa się wzór wniosku o wpis do rejestru, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. 2. Określa się wzór wniosku o zmianę […]

Dz.U. 2006 nr 6 poz. 39

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz- nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co nastę- puje: § 1. 1. Numer rejestrowy składa się z: 1) litery E; 2) liczby składającej się z 7 cyfr arabskich stanowią- cej kolejny numer w […]

Dz.U. 2006 nr 6 poz. 40

40 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobu ich przekazywania Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz- nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co nastę- puje: § 1. […]

Dz.U. 2006 nr 11 poz. 60

60 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz- nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co nastę- […]

Dz.U. 2006 nr 12 poz. 78

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz- nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co nastę- puje: § 1. 1. Poziom odzysku dla zużytego sprzętu obli- cza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z którego powstał ten zużyty sprzęt, określonej w […]

Dz.U. 2006 nr 19 poz. 152

152 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz w związku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzę- cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co […]

Dz.U. 2006 nr 21 poz. 160

160 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz- nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co nastę- puje: § 1. Wzór […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA