dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: finanse publiczne

Dz.U. 2007 nr 97 poz. 643

643 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp- nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso- wanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza […]

Dz.U. 2007 nr 132 poz. 916

916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Na podstawie art. 55 pkt 1 […]

Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1370

Dziennik Ustaw Nr 191 — 13420 — Poz. 1370 1370 USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Art. 1. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o do- chodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr […]

Dz.U. 2008 nr 11 poz. 69

69 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych Na podstawie art. 179 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział […]

Dz.U. 2008 nr 23 poz. 135

135 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) […]

Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1272

Dziennik Ustaw Nr 203 — 11107 — Poz. 1272 Na podstawie art. 8a ust. 11 ustawy z dnia 12 paź- dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- puje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe zasady gospodarki finansowej Fun- duszu Wsparcia […]

Dz.U. 2009 nr 13 poz. 69

Dziennik Ustaw Nr 13 — 1674 — Poz. 69 Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. — Ko- deks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 328 § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadają- cemu akcje zdematerializowane przysługuje […]

Dz.U. 2009 nr 36 poz. 279

Dziennik Ustaw Nr 36 — 3538 — Poz. 279 Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 […]

Dz.U. 2009 nr 64 poz. 544

Dziennik Ustaw Nr 64 — 5315 — Poz. 544 Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę- puje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpeni- tencjarnej, zwanego dalej „Funduszem”, utworzone- […]

Dz.U. 2009 nr 70 poz. 601

Dziennik Ustaw Nr 70 — 5543 — Poz. 601 Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- puje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Kredytu Techno- logicznego, zwanego dalej „Funduszem”, utworzone- […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA