dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: fundusz zasobowy

Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1171

Dziennik Ustaw Nr 143 — 11367 — Poz. 1171 Na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa rodzaje kosztów pro- wadzenia badań i prac rozwojowych oraz kosztów związanych z uzyskaniem […]

Dz.U. 2009 nr 147 poz. 1193

Dziennik Ustaw Nr 147 — 11500 — Poz. 1193 Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sekto- ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Ry- backiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) zarządza się, co na- stępuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz […]

Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1291

Dziennik Ustaw Nr 162 — 12437 — Poz. 1291 Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sekto- ra rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Ry- backiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa warunki […]

Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1292

Dziennik Ustaw Nr 162 — 12439 — Poz. 1292 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwiet- nia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Fundu- szu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: § 1. Do realizacji lokalnej […]

Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1716

Dziennik Ustaw Nr 219 — 17325 — Poz. 1716 Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 12 paź- dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- puje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz- nych i Administracji z dnia […]

Dz.U. 2010 nr 21 poz. 106

Dziennik Ustaw Nr 169 — 13134 — Poz. 1135 Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o Fun- duszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania rozwo- ju regionalnego przez udzielanie preferen- cyjnych kredytów na […]

M.P. 2010 nr 36 poz. 501

Dziennik Ustaw Nr 169 — 13134 — Poz. 1135 Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o Fun- duszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania rozwo- ju regionalnego przez udzielanie preferen- cyjnych kredytów na […]

M.P. 2010 nr 36 poz. 502

Dziennik Ustaw Nr 169 — 13134 — Poz. 1135 Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o Fun- duszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania rozwo- ju regionalnego przez udzielanie preferen- cyjnych kredytów na […]

M.P. 2010 nr 37 poz. 521

Dziennik Ustaw Nr 169 — 13134 — Poz. 1135 Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o Fun- duszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania rozwo- ju regionalnego przez udzielanie preferen- cyjnych kredytów na […]

Dz.U. 2010 nr 45 poz. 264

Dziennik Ustaw Nr 169 — 13134 — Poz. 1135 Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o Fun- duszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania rozwo- ju regionalnego przez udzielanie preferen- cyjnych kredytów na […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA