dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: gospodarstwa pomocnicze

Dz.U. 2001 nr 32 poz. 369

Dziennik Ustaw Nr 32 — 2242 — Poz. 369 Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organiza- cją i prowadzeniem spisów rolnych (Dz. U. Nr 67, poz. 288 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268), zarządza się, co następuje: § 1. 1. Urzędy statystyczne […]

Dz.U. 2001 nr 52 poz. 539

539 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania prawa do renty strukturalnej, 2) wysokość i zasady wypłacania renty strukturalnej, 3) zasady postępowania w sprawach rent struktural- nych, 4) sposób finansowania rent strukturalnych. 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie […]

Dz.U. 2001 nr 73 poz. 764

Dziennik Ustaw Nr 73 — 5461 — Poz. 764 764 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Art. 1. Ustawa reguluje zasady przeznaczania grun- tów rolnych do zalesienia. Art. 2. Starosta, po zasięgnięciu opinii właściwego nadleśniczego oraz w uzgodnieniu z wójtami (burmi- strzami), Wojewódzkim Funduszem Ochrony Ârodowi- ska i […]

Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1363

1363 USTAWA z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1. Ustawa określa zasady zakładania i prowa- dzenia, zakres oraz przeznaczenie krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodar- skich. Art. 2. 1. Tworzy się krajowy system ewidencji go- spodarstw rolnych i […]

Dz.U. 2002 nr 102 poz. 928

Na podstawie art. 3a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restruktury- zacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, […]

Dz.U. 2002 nr 112 poz. 981

Dziennik Ustaw Nr 112 — 7298 — Poz. 981 1. Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierp- nia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496) ogłasza się w załączniku do ni- niejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 25 września […]

Dz.U. 2002 nr 222 poz. 1866

1866 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. Na podstawie art. 3a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji […]

Dz.U. 2003 nr 46 poz. 392

392 USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przezna- czeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 2 otrzymuje brzmienie: […]

Dz.U. 2003 nr 129 poz. 1177

Na podstawie art. 3a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restruktury- zacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu […]

Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1539

1539 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moder- nizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. […]



UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA