dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: grunty

Dz.U. 2004 nr 6 poz. 40

Art. 1. Ustawa określa warunki i tryb udzielania producentom rolnym płatności bezpośrednich do gruntów rolnych określonych przepisami Unii Euro- pejskiej2), zwanych dalej „płatnościami”. Art. 2. 1. Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jed- nostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolne- go, zwanej dalej „producentem rolnym”, przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne […]

Dz.U. 2004 nr 31 poz. 271

271 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, […]

Dz.U. 2004 nr 35 poz. 322

322 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40) zarzą- dza się, […]

Dz.U. 2004 nr 49 poz. 464

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra- wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu: „32a) ruchach masowych ziemi — rozumie się przez to powstające naturalnie lub na skutek […]

Dz.U. 2004 nr 65 poz. 600

Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 18 grud- nia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Utrzymywaniem gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska jest: 1) […]

Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1587

1587 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 17 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr […]

Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1929

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 li- stopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej- skich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Eu- ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr […]

Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1941

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopa- da 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europej- skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) […]

Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2754

2754 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. […]

Dz.U. 2006 nr 33 poz. 230

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 30 paź- dziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa zasady i tryb zwrotu z budżetu państwa utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego gruntów le- śnych, zajętych […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA