dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: kierowcy

Dz.U. 2000 nr 77 poz. 875

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierowni- cze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 […]

Dz.U. 2001 nr 11 poz. 87

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierowni- cze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 […]

Dz.U. 2001 nr 34 poz. 391

Dziennik Ustaw Nr 34 — 2424 — Poz. 391 391 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracowni- kom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na podstawie art. 471 ust. 3 ustawy […]

M.P. 2001 nr 45 poz. 740

Monitor Polski Nr 45 — 1202 — Poz. 740 740 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2001 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet- nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w […]

Dz.U. 2001 nr 50 poz. 524

Dziennik Ustaw Nr 50 — 3381 — Poz. 524 Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) zarzą- dza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których […]

Dz.U. 2001 nr 57 poz. 595

Dziennik Ustaw Nr 57 — 3850 — Poz. 595 595 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi pod- miotami prawnymi. Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. […]

Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1271

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski — sprawozdawca, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Jadwiga Skórzewska-¸osiak, Jerzy Stępień, protokolant — Joanna Szymczak po rozpoznaniu w dniu 8 października 2001 r. na rozprawie sprawy z wniosku Rady Gminy Stare Babice, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospoli- tej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie […]

Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1784

Art. 1. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagro- dzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska pań- stwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr […]

Dz.U. 2002 nr 10 poz. 91

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierowni- cze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 […]

Dz.U. 2002 nr 31 poz. 277

Dziennik Ustaw Nr 31 — 2051 — Poz. 277 277 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. Na podstawie art. 5b ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierowni- cze stanowiska państwowe […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA