dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: konkurencja

Dz.U. 2004 nr 154 poz. 1632

1632 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego Na podstawie art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § […]

Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1775

Na podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Przepisy rozporządzenia określają, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. […]

Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1383

Dziennik Ustaw Nr 166 — 10110 — Poz. 1383 1383 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierow- […]

Dz.U. 2006 nr 15 poz. 112

112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską Na podstawie art. 334 ust. 2 ustawy z dnia 6 lip- ca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.1)) zarządza się, […]

Dz.U. 2006 nr 15 poz. 114

114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację notarialną Na podstawie art. 71e § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1)) zarządza się, […]

Dz.U. 2006 nr 42 poz. 286

286 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 84 ust. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205) zarządza się, […]

Dz.U. 2006 nr 58 poz. 400

Na podstawie art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 28 wrze- śnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie konkursu na stanowi- sko dyrektora urzędu kontroli skarbowej […]

Dz.U. 2006 nr 90 poz. 627

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 22 paź- dziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolnicze- go (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) zarządza się, co następu- je: § 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo- ju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora […]

Dz.U. 2006 nr 134 poz. 942

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopa- da 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie konkursu wyłania- jącego kandydatów na stanowisko […]

Dz.U. 2007 nr 19 poz. 114

114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1) z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepis ogólny § 1. Rozporządzenie […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA