dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: księgi rejestrowe

Dz.U. 2003 nr 42 poz. 363

363 USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje: 1) zasady i tryb dokonywania migracji księgi wieczy- stej; 2) organizację ośrodków migracyjnych ksiąg wieczy- stych; 3) zadania sądów rejonowych i ośrodków migracyj- nych ksiąg wieczystych […]

Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1050

Dziennik Ustaw Nr 110 — 7223 — Poz. 1050 Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lip- ca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. […]

Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1376

1376 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych Na podstawie art. 58 ust. 8 w związku z art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowa- niu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. […]

Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1527

Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopa- da 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.1)) zarządza się, co następu- je: § 1. Ustala się następujące wzory urzędowych for- mularzy wniosków stosowanych w sądach rejono- wych prowadzących księgi wieczyste w systemie infor- matycznym: 1) […]

Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1528

Na podstawie art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363) zarzą- dza się, co następuje: § 1. Centralna […]

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1570

Dziennik Ustaw Nr 162 — 11173 — Poz. 1570 Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. […]

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1573

Dziennik Ustaw Nr 162 — 11178 — Poz. 1573 Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struk- tury księgi wieczystej prowadzonej w systemie infor- matycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co na- stępuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółową organizację […]

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1574

1574 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Na podstawie art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 lu- tego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie in- […]

Dz.U. 2004 nr 40 poz. 372

Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363) zarzą- dza się, co następuje: § 1. W […]

Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1329

1329 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA