dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: kwalifikacje

Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1377

Dziennik Ustaw Nr 141 — 9541 — Poz. 1377 1377 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 84a ust. […]

Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1913

Na podstawie art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa ilość norm powierzch- ni użytkowej podstawowej lokalu mieszkalnego przy- sługujących żołnierzom służby stałej. § […]

Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1266

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywia- du Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Przy przydziale lokalu mieszkalnego uwzględnia się w pierwszej kolejności funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, w służbie stałej: 1) […]

Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1585

Dziennik Ustaw Nr 268 — 15646 — Poz. 1585 1585 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Na podstawie art.  71 ustawy z  dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywia- du Wojskowego oraz […]

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 736

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 736 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych  zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych  dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, […]

Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1203

Art. 1. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za- kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.2)) wprowa- dza się następujące zmiany: 1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: „Art. 1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) lokalu mieszkalnym […]

Dz.U. 2010 nr 28 poz. 143

Dziennik Ustaw Nr 22 — 1610 — Poz. 114 Art. 1. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o woje- wodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 25 po ust. 1 dodaje się ust. […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA