dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: lekarze stomatolodzy

Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1006

Dziennik Ustaw Nr 90 — 6541 — Poz. 1006 1006 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycz- nia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje: […]

Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1350

Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wytwarzania i stosowania następujących środków żywienia zwierząt: pasz, dodatków paszo- wych i premiksów oraz obrotu nimi, 2) zasady sprawowania nadzoru przez Inspekcję We- terynaryjną i Inspekcję Jakości Handlowej Artyku- łów Rolno-Spożywczych w zakresie, o którym mo- wa w pkt 1, 3) wymagania co do jakości środków żywienia zwie- […]

Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1854

1854 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie kategorii dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczenia produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii dostępności. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 […]

Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1875

Dziennik Ustaw Nr 223 — 14000 — Poz. 1875 Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- -weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567) za- rządza się, co następuje: § 1. 1. Wniosek lekarza weterynarii o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu […]

Dz.U. 2003 nr 52 poz. 464

Dziennik Ustaw Nr 52 — 3474 — Poz. 464 Na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwiet- nia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ba- daniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Wete- rynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: […]

Dz.U. 2004 nr 16 poz. 145

145 USTAWA z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady przeprowadzania: 1) kontroli weterynaryjnej w handlu: a) zwierzętami i produktami wymienionymi w przepisach wskazanych w załączniku nr 1, b) produktami wymienionymi w przepisach wska- zanych w załączniku nr 2; 2) kontroli dokumentów […]

M.P. 2004 nr 28 poz. 480

480 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywa- nia zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej Na podstawie art. 2f ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar- sko-weterynaryjnych (Dz. […]

Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1022

1022 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej2) Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 11 mar- ca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) za- […]

Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1315

Na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) za- rządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb zwalczania choroby niebieskiego języka, zwanej dalej „chorobą”. § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa […]

Dz.U. 2004 nr 132 poz. 1421

1421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA