dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: lokal

Dz.U. 2001 nr 4 poz. 24

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb zbywania mieszkań wchodzących w skład budynków mieszkal- nych, będących własnością przedsiębiorstw państwo- wych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, oso- bom uprawnionym, na warunkach preferencyjnych. 2. Mieszkania, o których mowa w ust. 1, nie wcho- dzą […]

Dz.U. 2001 nr 67 poz. 712

Dziennik Ustaw Nr 67 — 5051 — Poz. 712 712 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więzien- nej równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania. Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwiet- nia 1996 r. o Służbie Więziennej […]

Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1118

Dziennik Ustaw Nr 102 — 7494 — Poz. 1118 1118 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, nie- których spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 […]

Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1238

Dziennik Ustaw Nr 116 — 8871 — Poz. 1238 1238 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniają- cym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin. Na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 lit. d) oraz art. 132 […]

Dz.U. 2002 nr 23 poz. 241

Dziennik Ustaw Nr 23 — 1451 — Poz. 241 241 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 marca 2002 r. sygn. akt SK. 22/00. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska — sprawozdawca, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Andrzej Mączyński, Jadwiga Skórzewska-¸osiak, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2002 r. skargi […]

Dz.U. 2002 nr 58 poz. 539

Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego, zwany dalej „równoważnikiem”, przy- znaje się funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, zwa- nemu dalej „funkcjonariuszem”, […]

Dz.U. 2002 nr 58 poz. 540

Dziennik Ustaw Nr 58 — 4210 — Poz. 540 540 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. Na podstawie […]

Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1090

Dziennik Ustaw Nr 127 — 8182 — Poz. 1090 1090 U S TAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po- mocy państwa w […]

Dz.U. 2003 nr 101 poz. 944

944 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 20 maja 2003 r. sygn. akt K 56/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska — sprawozdawca, Janusz Niemcewicz, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu, Prokuratora Generalnego oraz Ministra Obrony Naro- dowej, na rozprawie w dniu 20 maja 2003 […]

Dz.U. 2006 nr 86 poz. 602

602 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 17 maja 2006 r. sygn. akt K 33/05 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Adam Jamróz, Wiesław Johann — sprawozdawca, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa ¸ętowska, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Jerzy Stępień, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA