dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: lotnictwo cywilne

Dz.U. 2008 nr 177 poz. 1095

1095 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 2008 r. sygn. akt K 44/07 Dziennik Ustaw Nr 177 — 9498 — Poz. 1095 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński — przewodniczący, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz — sprawozdawca, Ewa ¸ętowska, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na […]

Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1099

Dziennik Ustaw Nr 178 — 9509 — Poz. 1099 Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk […]

Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1113

Dziennik Ustaw Nr 180 — 9554 — Poz. 1113 Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zasta- wie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł rozdziału 1 otrzymuje brzmienie: „Przepisy ogólne”; 2) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: […]

Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1212

Dziennik Ustaw Nr 196 — 10658 — Poz. 1212 Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Pre- zydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez prze- woźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umo- wa PNR z 2007 […]

Dz.U. 2009 nr 5 poz. 23

Dziennik Ustaw Nr 5 — 627 — Poz. 23 23 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych2) Na podstawie art. 155c ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: […]

Dz.U. 2009 nr 18 poz. 99

Na podstawie art. 129a ust. 2 ustawy z dnia 3 lip- ca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu […]

Dz.U. 2009 nr 53 poz. 438

Dziennik Ustaw Nr 53 — 4750 — Poz. 438 Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- puje: § 1. Wprowadza się wymagania w zakresie skró- tów i kodów […]

Dz.U. 2009 nr 58 poz. 478

Dziennik Ustaw Nr 58 — 5055 — Poz. 478 Na podstawie art. 132 pkt 1—4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- puje: § 1. 1. Sposób i warunki zapewniania służby infor- macji lotniczej, w tym […]

Dz.U. 2009 nr 58 poz. 479

Dziennik Ustaw Nr 58 — 5056 — Poz. 479 Na podstawie art. 132 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Warunki i sposób działania telekomunikacji lotniczej określają normy i zalecane metody postępo- […]

Dz.U. 2009 nr 61 poz. 500

Dziennik Ustaw Nr 61 — 5113 — Poz. 500 Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 3 lip- ca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się do stosowania, z zastrzeże- niem przepisów […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA