dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: miasta

Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1590

Dziennik Ustaw Nr 142 — 11259 — Poz. 1590 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta- wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) ogłasza się w załączniku do […]

Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1856

Dziennik Ustaw Nr 157 — 13077 — Poz. 1856 1856 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa z tytułu prze- padku przedmiotów pochodzących z ujawnionych przez ˚andarmerię Wojskową przestępstw oraz zasad przyznawania nagród z tych środków. Na podstawie art. 13 ust. 2 […]

Dz.U. 2002 nr 93 poz. 832

Dziennik Ustaw Nr 93 — 6094 — Poz. 832 Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Składniki majątkowe, w tym nieruchomości i mienie ruchome, pozostające w trwałym zarządzie lub […]

Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1075

Dziennik Ustaw Nr 126 — 8143 — Poz. 1075 Na podstawie art. 64a ust. 6 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ustala […]

Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1580

1580 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będące- go w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Na podstawie art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mie- nia Skarbu Państwa oraz […]

Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1294

1294 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariu- szy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji […]

Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1432

1432 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariu- szy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji […]

M.P. 2001 nr 38 poz. 624

Monitor Polski Nr 38 — 968 — Poz. 624 Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Dz. U. z 1991 r. Nr 16, poz. 72, z 1996 r. Nr 32, poz. 139 i z 1997 r. Nr 50, poz. 325) w […]

Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1076

Dziennik Ustaw Nr 126 — 8144 — Poz. 1076 1076 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie działania oraz tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojo- wych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o […]

Dz.U. 2002 nr 32 poz. 299

299 USTAWA z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pocho- dzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o prze- ciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA