dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: nadzór techniczno-budowlany

Dz.U. 2004 nr 108 poz. 1143

1143 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 grud- nia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § […]

Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1241

1241 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze- śnia 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo- wych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co nastę- […]

Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1274

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze- śnia 2003 r. o służbie wojskowej ż ołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania żołnierzom zawodowym nagród i zapomóg. § 2. 1. […]

Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1916

Dziennik Ustaw Nr 185 — 12854 — Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet- nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 […]

Dz.U. 2005 nr 210 poz. 1749

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze- śnia 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo- wych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra […]

Dz.U. 2006 nr 59 poz. 419

419 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.2)) zarzą- […]

Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1034

Na podstawie art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 24 ma- ja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) ABW — należy przez to rozumieć Agencję Bezpie- […]

Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1275

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerw- ca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwy- wiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowe- go (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje: § 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 9 […]

Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1276

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerw- ca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontr- wywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojsko- wego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co nastę- puje: § 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia […]

Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1296

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerw- ca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwy- wiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowe- go (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i sposób udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służ- by Kontrwywiadu Wojskowego, a także właściwość przełożonych […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA