dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: nagrody państwowe

Dz.U. 2001 nr 43 poz. 484

Dziennik Ustaw Nr 43 — 3040 — Poz. 484 484 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 22 […]

Dz.U. 2001 nr 86 poz. 952

Dziennik Ustaw Nr 86 — 6315 — Poz. 952 952 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 w związ- […]

Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1302

Dziennik Ustaw Nr 121 — 9430 — Poz. 1302 1302 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerw- ca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych […]

Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1566

Dziennik Ustaw Nr 138 — 10863 — Poz. 1566 1566 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 26 listopada 2001 r. sygn. akt K. 2/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Ciemniewski — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska — sprawozdawca, Janusz Niemcewicz, Jadwiga Skórzewska-¸osiak, Jerzy Stępień, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2001 r. na roz- prawie […]

Dz.U. 2002 nr 80 poz. 727

Dziennik Ustaw Nr 80 — 5462 — Poz. 727 727 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. Na podstawie art. 35 ust. 3 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 22 […]

Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1048

Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 paź- dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr […]

Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1754

1754 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji Na podstawie art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet- nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, […]

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 201

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 201 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 14 lutego 2012 r. sygn. akt P 17/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Biernat – przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz – sprawozdawca, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Marek Zubik, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz […]

Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2783

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 w ust. 1: a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) opłatach niezależnych od właściciela — na- leży […]

Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27

27 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb miesz- kaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lo- kali o innym przeznaczeniu. 2. Przedmiotem działalności […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA