dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: nagrody państwowe

Dz.U. 2001 nr 32 poz. 386

386 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 4 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 11/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Trzciński — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski — sprawozdawca, Wiesław Johann, Krzysztof Kolasiński, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz Jadwiga Skórzewska-¸osiak, Jerzy Stępień, Marian Zdyb, protokolant: Joanna Szymczak, po rozpoznaniu na […]

Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817

Dziennik Ustaw Nr 156 — 12917 — Poz. 1817 1817 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowy wykaz i […]

Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1457

Dziennik Ustaw Nr 176 — 11254 — Poz. 1457 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wiesław Johann — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski — sprawozdawca, Teresa Dębowska-Romanowska, Marian Grzybowski, Marek Mazurkiewicz, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komen- danta Głównego Policji i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 1 i 8 […]

Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674

674 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Karta Nauczyciela 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor- matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. […]

Dz.U. 2002 nr 99 poz. 897

Dziennik Ustaw Nr 99 — 6464 — Poz. 897 897 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych. Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwiet- nia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. […]

Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1858

1858 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwiet- nia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. […]

Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Dziennik Ustaw Nr 71 — 5318 — Poz. 733 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszka- niowym zasobem gminy. Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) lokatorze — należy przez to rozumieć najemcę loka- lu lub osobę używającą lokal na podstawie […]

Dz.U. 2010 nr 3 poz. 13

Dziennik Ustaw Nr 3 — 603 — Poz. 13 13 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro- nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie […]

Dz.U. 2001 nr 76 poz. 803

803 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na remonty budynków mieszkalnych. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady dofinansowywania ze środków budżetu państwa oprocentowania kredy- tów udzielanych przez banki na remonty budynków mieszkalnych, zwanego dalej „dopłatami”. 2. Dopłaty są stosowane do oprocentowania kredy- tów udzielanych na zasadach określonych w […]

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 255

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA