dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: niepełnosprawni

Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1476

Dziennik Ustaw Nr 223 — 12477 — Poz. 1476 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz — przewodniczący, Stanisław Biernat, Zbigniew Cieślak, Janusz Niemcewicz — sprawozdawca, Andrzej Rzepliński, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 grudnia 2008 r., skargi konstytucyjnej Ludomiry Czaplickiej o zbadanie zgodności art. 216 […]

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1597

Dziennik Ustaw Nr 235 — 13496 — Poz. 1597 Na podstawie art. 197 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierp- nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w […]

Dz.U. 2009 nr 17 poz. 93

Dziennik Ustaw Nr 17 — 2014 — Poz. 93 Na podstawie art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa- mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa […]

Dz.U. 2009 nr 34 poz. 267

?Dziennik Ustaw Nr 34 — 3224 — Poz. 267 Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 paź- dziernika 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nie- ruchomościami (Dz. U. Nr 220, poz. 1412) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa przeniesienie niektó- rych planowanych wydatków budżetowych oraz limi- tów […]

Dz.U. 2009 nr 42 poz. 335

Dziennik Ustaw Nr 42 — 4007 — Poz. 335 Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos- podarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.1)) w art. 137 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, cel […]

Dz.U. 2009 nr 55 poz. 450

Dziennik Ustaw Nr 55 — 4882 — Poz. 450 Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i […]

Dz.U. 2009 nr 69 poz. 594

Dziennik Ustaw Nr 69 — 5505 — Poz. 594 Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o ob- jęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310 oraz z 2003 r. Nr 139, poz. 1325) w art. 5 po ust. 1 do- daje się ust. 1a i […]

Dz.U. 2009 nr 89 poz. 737

Dziennik Ustaw Nr 89 — 6932 — Poz. 737 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski — przewodniczący, Zbigniew Cieślak — sprawozdawca, Mirosław Granat, Teresa Liszcz, Ewa ¸ętowska, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 19 maja 2009 r., wniosku Rady Miasta Legionowo o […]

Dz.U. 2009 nr 93 poz. 766

Dziennik Ustaw Nr 93 — 7078 — Poz. 766 Na podstawie art. 39a ust. 8 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa- mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i […]

Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1590

Dziennik Ustaw Nr 206 — 16158 — Poz. 1590 Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)) wprowadza się nastę- pujące zmiany: 1) w art. 34 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmie- niu: […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA