dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: ochrona środowiska morskiego

Dz.U. 2001 nr 22 poz. 251

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerw- ca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 272, Nr 89, […]

Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1067

Dziennik Ustaw Nr 98 — 7214 — Poz. 1067 Art. 1. 1. Ustanawia się wieloletni „Program dla Odry — 2006”, zwany dalej „Programem”, obejmują- cy swym zakresem modernizację Odrzańskiego Syste- mu Wodnego. 2. Program jest programem wieloletnim w rozu- mieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi- nansach publicznych (Dz. U. […]

Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1255

Dziennik Ustaw Nr 118 — 9199 — Poz. 1255 1255 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry—2006. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pro- gram dla Odry—2006” (Dz. U. Nr […]

Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1573

Dziennik Ustaw Nr 140 — 11184 — Poz. 1573 1573 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry—2006. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pro- gram dla Odry—2006” (Dz. […]

Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1640

Na podstawie art. 310 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwiet- nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następu- je: § 1. Rozporządzenie określa wysokość jednostko- wych stawek kar za przekroczenie: 1) dopuszczalnych ilości substancji w ściekach oraz sposób ustalania kary, […]

Dz.U. 2002 nr 31 poz. 278

Dziennik Ustaw Nr 31 — 2052 — Poz. 278 278 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry—2006. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp- nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, […]

Dz.U. 2002 nr 44 poz. 414

Dziennik Ustaw Nr 44 — 3270 — Poz. 414 Na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 18 kwiet- nia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i […]

Dz.U. 2002 nr 100 poz. 920

Dziennik Ustaw Nr 100 — 6590 — Poz. 920 Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet- nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Określa się […]

Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1455

Dziennik Ustaw Nr 176 — 11247 — Poz. 1455 Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co […]

Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1658

1658 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód. Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 i Nr […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA