dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: opłaty lokalne

Dz.U. 2001 nr 35 poz. 414

Dziennik Ustaw Nr 35 — 2639 — Poz. 414 Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 94, poz. […]

Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1233

Dziennik Ustaw Nr 115 — 8850 — Poz. 1233 Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 94, poz. 1037, […]

Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1336

1336 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Na podstawie art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu […]

Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1078

Dziennik Ustaw Nr 173 — 9217 — Poz. 1078 Na podstawie art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w […]

Dz.U. 2010 nr 49 poz. 290

Dziennik Ustaw Nr 85 — 5178 — Poz. 458 Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 156 otrzymuje brzmienie: „Art. 156. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobo- wiązania wynikającego z uprzednio […]

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 237

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 237 obwieszczenie ministra sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych […]

Dz.U. 2002 nr 42 poz. 369

Dziennik Ustaw Nr 42 — 3012 — Poz. 369 369 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o notariacie. 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta- wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych […]

Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27

27 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb miesz- kaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lo- kali o innym przeznaczeniu. 2. Przedmiotem działalności […]

Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1158

Dziennik Ustaw Nr 189 — 10355 — Poz. 1158 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor- matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się w załącz- niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA