dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: rodzinne i opiekuńcze prawo

Dz.U. 2004 nr 95 poz. 935

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grud- nia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Mo- dernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierun- ków […]

Dz.U. 2010 nr 110 poz. 725

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 633 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o […]

M.P. 2011 nr 21 poz. 219

Dziennik Ustaw Nr 34 — 2576 — Poz. 172 Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordyna- cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) wpro- wadza się następujące zmiany: 1) w art. 98 po ust. 2 dodaje się ust. […]

M.P. 2010 nr 94 poz. 1081

Monitor Polski Nr 94 — 5099 — Poz. 1081 Na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycz- nia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wspar- cia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 […]

Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1319

Dziennik Ustaw Nr 122 — 9539 — Poz. 1319 1319 USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 października 1998 r. Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy- […]

Dz.U. 2012 poz. 633

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 633 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o […]

Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592

Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustro- ju rolnego państwa przez: 1) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rol- nych; 2) przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieru- chomości rolnych; 3) zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpo- wiednich kwalifikacjach. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) „nieruchomości rolnej” — należy przez to rozumieć […]

Dz.U. 2002 nr 110 poz. 968

Dziennik Ustaw Nr 110 — 7132 — Poz. 968 968 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta- wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA