dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: rolnictwo

Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1488

Dziennik Ustaw Nr 192 — 14298 — Poz. 1488 Na podstawie art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolni- czego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko: 1) dyrektora Centrum […]

Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1582

Dziennik Ustaw Nr 205 — 16059 — Poz. 1582 Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa kryteria obliczania i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie prac spi- sowych dla osób, […]

Dz.U. 2009 nr 209 poz. 1611

Dziennik Ustaw Nr 209 — 16372 — Poz. 1611 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej- skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- puje: […]

Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1691

Dziennik Ustaw Nr 218 — 17183 — Poz. 1691 Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 11 mar- ca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji nie- których rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Określa się stawki płatności […]

Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1692

Dziennik Ustaw Nr 218 — 17190 — Poz. 1692 Na podstawie art. 38f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektó- rych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatności […]

M.P. 2010 nr 7 poz. 65

Monitor Polski Nr 7 — 250 — Poz. 65 65 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących po- mocy […]

M.P. 2010 nr 9 poz. 82

Monitor Polski Nr 26 — 903 — Poz. 245 Na podstawie art. 5a ust. 9 ustawy z dnia 20 grud- nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wysokość rocznej kwoty granicznej, o której mowa w art. 5a ust. 8 powołanej […]

M.P. 2010 nr 19 poz. 193

Monitor Polski Nr 26 — 903 — Poz. 245 Na podstawie art. 5a ust. 9 ustawy z dnia 20 grud- nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wysokość rocznej kwoty granicznej, o której mowa w art. 5a ust. 8 powołanej […]

M.P. 2010 nr 26 poz. 245

Monitor Polski Nr 26 — 903 — Poz. 245 Na podstawie art. 5a ust. 9 ustawy z dnia 20 grud- nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wysokość rocznej kwoty granicznej, o której mowa w art. 5a ust. 8 powołanej […]

M.P. 2010 nr 35 poz. 499

Monitor Polski Nr 94 — 5092 — Poz. 1076 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz- woju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (KOM(2010) 537 wersja ostateczna), stwierdza, że projekt ten nie jest zgodny z […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA