dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: spółdzielczość inwalidzka

Dz.U. 2001 nr 54 poz. 572

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień — przewodniczący, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski, Wiesław Johann, Marek Safjan — sprawozdawca, protokolant: Lidia Banaszkiewicz, po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2001 r. na rozpra- wie skargi konstytucyjnej Anny Wicher, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępo- wania: skarżącej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Pro- kuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatel- […]

Dz.U. 2001 nr 57 poz. 601

601 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 29 maja 2001 r. sygn. akt K. 5/2001. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — przewodni- czący, Wiesław Johann, Krzysztof Kolasiński, Andrzej Mączyński — sprawozdawca, Jadwiga Skórzewska-¸osiak, protokolant: Joanna Szymczak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2001 r. sprawy z połączonych wniosków Grupy posłów na Sejm RP […]

Dz.U. 2002 nr 4 poz. 41

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopa- da 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym po- datku dochodowym od niektórych przychodów osią- ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) zarządza się, co następuje: § 1. Wzór informacji o wysokości: 1) […]

Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2058

Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół- dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 57, poz. 601 i Nr 154, poz. 1802) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1: a) w ust. 2: — dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11) budowanie lub nabywanie […]

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1617

Dziennik Ustaw Nr 235 — 13556 — Poz. 1617 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki — przewodniczący, Stanisław Biernat, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marian Grzybowski, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski — współsprawozdawca, Teresa Liszcz, Ewa ¸ętowska — sprawozdawca, Janusz Niemcewicz, Andrzej Rzepliński, Mirosław Wyrzykowski, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem sądów […]

Dz.U. 2009 nr 117 poz. 988

Dziennik Ustaw Nr 117 — 8819 — Poz. 988 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Niemcewicz — przewodniczący, Zbigniew Cieślak — II sprawozdawca, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marian Grzybowski, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Ewa ¸ętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Rzepliński, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki — I sprawozdawca, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy […]

Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1550

Dziennik Ustaw Nr 202 — 14901 — Poz. 1550 Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół- dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.1)) w art. 4: 1) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których […]

Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1779

Dziennik Ustaw Nr 223 — 17594 — Poz. 1779 Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół- dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „11. Spółdzielnia mieszkaniowa […]

Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1366

Dziennik Ustaw Nr 33 — 2514 — Poz. 164 164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów Na podstawie art. 24 ust. 3, art. 36 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i 3 i art. 125 […]

Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1373

Dziennik Ustaw Nr 33 — 2514 — Poz. 164 164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów Na podstawie art. 24 ust. 3, art. 36 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i 3 i art. 125 […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA