dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: spółki z udziałem zagranicznym

Dz.U. 2005 nr 170 poz. 1426

1426 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne […]

M.P. 2006 nr 88 poz. 914

Na podstawie art. 14 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: § 1. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzę- dowym Rzeczypospolitej […]

Dz.U. 2006 nr 95 poz. 661

661 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 li- stopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę- […]

Dz.U. 2006 nr 113 poz. 770

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerw- ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa rodzaje, formy, termi- ny i […]

Dz.U. 2007 nr 36 poz. 230

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 paź- dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przy- […]

M.P. 2007 nr 81 poz. 856

Na podstawie art. 14 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: § 1. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzę- dowym Rzeczypospolitej […]

Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1869

Dziennik Ustaw Nr 250 — 17888 — Poz. 1869 1869 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 lis- topada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. […]

M.P. 2008 nr 65 poz. 584

Monitor Polski Nr 65 — 2634 — Poz. 584 Monitor Polski Nr 65 — 2635 — Poz. 584 Monitor Polski Nr 65 — 2636 — Poz. 584 Monitor Polski Nr 65 — 2637 — Poz. 584 Monitor Polski Nr 65 — 2638 — Poz. 584 Monitor Polski Nr 65 — 2639 — Poz. 584 Monitor […]

M.P. 2009 nr 45 poz. 674

Monitor Polski Nr 45 — 2126 — Poz. 674 Monitor Polski Nr 45 — 2127 — Poz. 674 Monitor Polski Nr 45 — 2128 — Poz. 674 Monitor Polski Nr 45 — 2129 — Poz. 674 Monitor Polski Nr 45 — 2130 — Poz. 674 Monitor Polski Nr 45 — 2131 — Poz. 674 Monitor […]

Dz.U. 2010 nr 43 poz. 247

Dziennik Ustaw Nr 248 — 16618 — Poz. 1654 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA