dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: sprostowanie

Dz.U. 2002 nr 99 poz. 895

Dziennik Ustaw Nr 99 — 6461 — Poz. 895 Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z […]

Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1303

Dziennik Ustaw Nr 156 — 10095 — Poz. 1303 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w za- kresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowy- mi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, […]

Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1415

Dziennik Ustaw Nr 173 — 11114 — Poz. 1415 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybu- chowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technolo- gią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 679 oraz z […]

Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1879

Dziennik Ustaw Nr 223 — 14007 — Poz. 1879 1879 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią. Na podstawie art. 32 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwiet- nia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ba- […]

Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2001

Na podstawie art. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr […]

Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1159

1159 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i […]

Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1677

1677 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju Na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 mar- ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z […]

Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1486

1486 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Na podstawie art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 11 mar- ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. […]

Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1828

1828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.2)) zarządza się, […]

Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1374

Dziennik Ustaw Nr 230 — 13481 — Poz. 1374 1374 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 30 września 2011 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA