dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: zaplecze techniczne motoryzacji

Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1196

27 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb miesz- kaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lo- kali o innym przeznaczeniu. 2. Przedmiotem działalności […]

Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1209

Dziennik Ustaw Nr 120 — 9414 — Poz. 1299 1299 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip- ca 2000 r. o ogłaszaniu […]

Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1299

Dziennik Ustaw Nr 120 — 9414 — Poz. 1299 1299 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip- ca 2000 r. o ogłaszaniu […]

Dz.U. 2003 nr 3 poz. 24

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywa- niu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, a także osoby fizycznej będącej […]

Dz.U. 2001 nr 72 poz. 749

Dziennik Ustaw Nr 72 — 5384 — Poz. 749 Art. 1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o prze- kształceniu prawa użytkowania wieczystego przysłu- gującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746 oraz z 2000 r. Nr 28, poz. 352 i Nr 114, poz. 1196) wprowadza […]

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1617

Dziennik Ustaw Nr 235 — 13556 — Poz. 1617 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki — przewodniczący, Stanisław Biernat, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marian Grzybowski, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski — współsprawozdawca, Teresa Liszcz, Ewa ¸ętowska — sprawozdawca, Janusz Niemcewicz, Andrzej Rzepliński, Mirosław Wyrzykowski, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem sądów […]

Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1590

Dziennik Ustaw Nr 206 — 16158 — Poz. 1590 Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)) wprowadza się nastę- pujące zmiany: 1) w art. 34 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmie- niu: […]

Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1090

Dziennik Ustaw Nr 127 — 8182 — Poz. 1090 1090 U S TAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po- mocy państwa w […]

Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1051

Dziennik Ustaw Nr 97 — 7171 — Poz. 1051 1051 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Art. 1. Do strategicznych zasobów naturalnych kra- ju zalicza się: 1) wody podziemne oraz wody powierzchniowe w cie- kach naturalnych i w źródłach, z których te cieki biorą początek, w […]

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 840

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2012 r. Poz. 840 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa  oraz jednostek samorządu terytorialnego  Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skar- bu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 733) wprowadza  się następujące zmiany: 1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: „Art. 1a. 1. Starostowie, którzy przekazali niekompletny wykaz, o którym mowa w art. 1 ust. 1, w terminie  66 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dokonają jego uzupełnienia według stanu na dzień sporządzenia wy- kazu  i  przekażą  właściwym  wojewodom  z  wykorzystaniem  infrastruktury  teleinformatycznej  zintegrowanego  systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geode- zyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), a także marszałkom województw, wójtom, burmistrzom  i prezydentom miast oraz innym niż starostowie organom reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodaro- wania nieruchomościami. 2. Marszałkowie województw, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz inne niż starostowie organy  reprezentujące Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami są zobowiązani do współpracy ze  starostami w realizacji zadań określonych w ust. 1.  3. Właściwi wojewodowie mogą żądać od starostów uzupełnienia wykazu, o którym mowa w ust. 1, określając  termin i zakres uzupełnienia. 4. Właściwi wojewodowie, w terminie 2 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 1, przekażą Główne- mu Geodecie Kraju, z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej, o której mowa w ust. 1, dane z obszaru  ich właściwości, otrzymane w sposób określony w ust. 1 i 3.  5. Główny Geodeta Kraju może żądać od wojewodów uzupełnienia danych, o których mowa w ust. 4, określa- jąc termin i zakres uzupełnienia.  6. Główny Geodeta Kraju, w terminie 4 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 1, dokona uzupełnienia  zestawienia zbiorczego sporządzonego na podstawie art. 1 ust. 4, w oparciu o dane otrzymane od wojewodów.”; 2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. W przypadku nieruchomości, które zostały objęte uzupełnieniem w trybie określonym w art. 1a ust. 1,  […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA