dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: związki pracodawców

M.P. 2011 nr 20 poz. 209

Dziennik Ustaw Nr 32 — 2507 — Poz. 160 160 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o pra- wo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń de- mokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w […]

Dz.U. 2013 poz. 568

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 571 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-8-2013 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych  Na podstawie art. 43a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. […]

M.P. 2013 nr 0 poz. 570

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 571 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-8-2013 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych  Na podstawie art. 43a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. […]

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1257

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1257 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1)  organy wojskowe właściwe do wydawania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, zwanego dalej „zezwoleniem”; 2) sposób i tryb wydawania zezwolenia; 3) wzór i sposób wypełnienia zezwolenia oraz wzory dokumentów związanych z jego wydaniem; […]

M.P. 2013 nr 0 poz. 194

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r. Poz. 194 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Misji Szkoleniowej  Unii Europejskiej w Republice Mali za strefę działań wojennych Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, […]

M.P. 2013 nr 0 poz. 571

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 571 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-8-2013 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych  Na podstawie art. 43a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. […]

M.P. 2012 nr 0 poz. 114

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Pozycja 114 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy powstania Armii Krajowej 14 lutego 1942 r. decyzją Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształ- cony w Armię Krajową – największe podziemne wojsko […]

Dz.U. 2011 nr 20 poz. 104

Dziennik Ustaw Nr 20 — 1427 — Poz. 104 Na podstawie art. 17 ust. 25 ustawy z dnia 20 czerw- ca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Naczelna Prokuratura Wojskowa ma siedzibę w mieście stołecznym Warszawie. § 2. 1. […]

Dz.U. 2012 poz. 91

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 91 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 […]

Dz.U. 2013 poz. 347

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA