dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: związki zawodowe

Dz.U. 2000 nr 20 poz. 249

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 889 RozpoRządzenie MinistRa ŚRodowiska1) z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, […]

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1771

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerw- ca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo- spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r. Nr 106, […]

Dz.U. 2002 nr 178 poz. 1485

1485 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 14 października 2002 r. sygn. akt U. 4/01. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jadwiga Skórzewska-¸osiak — przewodniczący, Ewa ¸ętowska, Janusz Niemcewicz — sprawozdawca, protokolant: Dorota Raczkowska, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Mini- stra Obrony Narodowej i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 14 października 2002 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich […]

Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1558

1558 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Na podstawie art. 9 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: […]

Dz.U. 2010 nr 87 poz. 569

Dziennik Ustaw Nr 233 — 16023 — Poz. 1531 Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerw- ca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy- pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa: 1) sposób naliczania oraz rozliczania opłat za […]

Dz.U. 2010 nr 88 poz. 576

Dziennik Ustaw Nr 233 — 16023 — Poz. 1531 Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerw- ca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy- pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa: 1) sposób naliczania oraz rozliczania opłat za […]

Dz.U. 2010 nr 94 poz. 605

Dziennik Ustaw Nr 233 — 16023 — Poz. 1531 Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerw- ca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy- pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa: 1) sposób naliczania oraz rozliczania opłat za […]

Dz.U. 2010 nr 105 poz. 664

Dziennik Ustaw Nr 233 — 16023 — Poz. 1531 Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerw- ca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy- pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa: 1) sposób naliczania oraz rozliczania opłat za […]

Dz.U. 2010 nr 108 poz. 705

Dziennik Ustaw Nr 233 — 16023 — Poz. 1531 Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerw- ca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy- pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa: 1) sposób naliczania oraz rozliczania opłat za […]

Dz.U. 2001 nr 17 poz. 191

Dziennik Ustaw Nr 17 — 954 — Poz. 191 191 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojsko- wej Agencji Mieszkaniowej. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerw- ca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo- spolitej […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA